Dienos eilutė (2024-06-19):

“Jėzus vėl prabilo: "Aš-pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą".”

Mane domina:

 • Krikštas
 • Eucharistija
 • Sutvirtinimas
 • Išpažintis (arba Atgaila, Susitaikinimas)
 • Ligonių patepimo sakramentas
 • Santuokos sakramentas
 • Šventimų (Kunigystės) sakramentas
Čia rasite informaciją apie kunigų atliekamus patarnavimus, ruošimą sakramentams ir kitą, su katalikų gyvenimu Olandijoje susijusią informaciją. Jeigu Jus dominančios temos nėra temų sąraše, kviečiame susisiekti su vienu iš kunigų ir užduoti Jus dominantį klausimą.

Krikštas

Krikštas yra vartai į krikščioniškąjį gyvenimą ir jo pamatas. Krikštas yra būtinas išgelbėjimui. Pagrindinis Krikšto vaisius – gimtosios nuodėmės nuplovimas. Kiti vaisiai – žmogus tampa Dievo vaiku, krikščioniu ir Dievo tautos – Bažnyčios – nariu.

Vaikų Krikštas iki 7 metų

Jei norite, kad jūsų vaikas būtų pakrikštytas mūsų švenčiamų šv. Mišių metu, iš pradžių (ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Krikšto dienos) el. paštu info@misiosamsterdame.nl turite susitarti dėl datos ir laiko rezervavimo Krikšto sakramentui. Vėliau užpildykite Krikšto registracijos anketą, kurioje reikės pateikti duomenis apie vaiką, tėvus ir krikštatėvius (krikštatėviais gali būti tik priėmusieji Sutvirtinimo sakramentą ir, jei gyvena šeimoje, priėmę Santuokos sakramentą). Ją užpildyti galima atsisiuntus šią anketą.

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresnių vaikų bei paauglių Krikštas

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai krikštijami tik praėję pasiruošimo Krikštui ir Pirmajai šv. Komunijai programą. Šią programą rekomenduojame atlikti jums artimiausioje katalikų Bažnyčios parapijoje. Jei ruoštis olandų ar kita kalba nėra galimybės, pasirengimo ritmas ir trukmė kiekvienu atveju bus derinami individualiai. Užsiėmimai vyks gyvai arba nuotoliniu būdu.

Suaugusiųjų Krikštas

Dėl suaugusiųjų Krikšto prašome kreiptis mūsų el. pašto adresu info@misiosamsterdame.nl. Kartu ieškosime galimybės ir būdų kaip galėtumėte pasiruošti Krikštui ir jį priimti. Kas gali būti Krikšto tėvais?

Kas gali būti Krikšto tėvais?

 • Tik katalikai (krikščionis nekatalikas gali būti tik krikšto liudininku, tačiau galima išimtis krikščionių ortodoksų atveju).
 • Ne jaunesni kaip 16 metų.
 • Priėmę Sutvirtinimo sakramentą.
 • Jei yra sukūrę šeimą, turi būti priėmę Santuokos sakramentą.

Krikšto apeigoms turėkite:

 • Baltą Krikšto drabužėlį (vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos Krikšto rūbais).
 • Krikšto žvakę.
 • Asmens tapatybės dokumentus (tėvai ir Krikšto tėvai), kurie bus reikalingi dar prieš Krikštą.
dalintis ↗

Eucharistija

Eucharistija (arba Švč. Sakramentas – Kristaus Kūnas ir Kraujas) yra didžiausias Bažnyčios turtas, centras, versmė ir viršūnė. Šiam sakramentui pasiruošti ir jį priimti rekomenduojama nuo 9 m.

Vaikų, kurie norėtų priimti pirmąją šv. Išpažintį ir šv. Komuniją, tėvai turėtų kreiptis el. pašto adresu info@misiosamsterdame.nl.

Dėl pasirengimo šiems sakramentams užsiėmimų bus tariamasi individualiai. Pasirengimas vyks gyvai arba nuotoliniu būdu.

dalintis ↗

Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas priimamas ne anksčiau kaip nuo 15 m. Tai įkrikščioninimo atbaigimas ir pilnatviškas mums reikalingų Šventosios Dvasios dovanų priėmimas. Dėl to šis sakramentas teikiamas prieš tai jau tapus krikščioniu ir jau anksčiau priėjus pirmiosios šv. Komunijos. Vėliau jis yra būtinas ne tik pilnavertiškam krikščionio gyvenimui ir tikėjimo augimui, bet ir norint priimti Santuokos arba Šventimų sakramentą.

Kadangi Nyderlanduose nėra lietuvių katalikų parapijos, galimybės ruošti šiam sakramentui neturime. Nebent jūs susitartumėte su artimiausia jūsų katalikų parapija Nyderlanduose, ir mums sutarus su jūsų vietine parapija, gautume leidimą jus rengti šiam sakramentui. Rašykite adresu info@misiosamsterdame.nl ir dėl visko tarsimės individualiai.

dalintis ↗

Išpažintis (arba Atgaila, Susitaikinimas)

Išpažintis reikalinga nuodėmių atleidimui, jei jos padaromos po Krikšto ir tokiu būdu prarandama pašvenčiamoji malonė (šventumo stovis). Ši būklė sukelia pavojų žmogaus amžinajam likimui. Dėl to krikščionys jau nuo pirmųjų amžių Išpažintį vadina mažuoju arba varginguoju Krikštu. Kitaip tariant, Išpažintis grąžina Krikšto malonę, kuri būtina pasiekti Dangų.

Yra lengvos ir sunkios nuodėmės. Atlikus pastarąją, krikščioniui svarbu kuo greičiau susitaikyti su Dievu ir Bažnyčia atliekant Atgailą – priimant šį Gailestingumo sakramentą. Bažnyčia įpareigoja krikščionis atlikti išpažintį bent kartą per metus apie šv. Velykas ir rekomenduoja naudotis šia Kristaus dovana reguliariai ar tik iškilus poreikiui.

Daugiau sužinoti apie šį sakramentą, apie tai, kaip jam pasiruošti ir kaip jį priimti, galite skaityti paspaudę ant šių nuorodų: katalikai.lt arba vajc.lt.

Lietuvių kunigas yra pasiruošęs suteikti šį sakramentą valandą prieš šv. Mišias ir po šv. Mišių atskirai paprašius. Dėl išpažinties galima iš anksto susitarti parašius el. pašto adresu kapelionas@misiosamsterdame.nl.

dalintis ↗

Ligonių patepimo sakramentas

Ligonių patepimo sakramentas — tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kančią, grąžintų sveikatą.

Norėdami pakviesti kunigą pas ligonį kreipkitės į artimiausią katalikų parapiją Nyderlanduose arba rašykite info@misiosamsterdame.nl.

Kodėl sunkiau sergančiam tikinčiajam reikia priimti Ligonių patepimo sakramentą?

Sunkiai sergančiam žmogui būtina Dievo pagalba ir malonė, kad ligos prislėgtas žmogus nenusimintų, nepasiduotų nevilčiai, kad neužgestų jo tikėjimas. Ligonių patepimo sakramentu pats Kristus aplanko ir sustiprina sergantį savo brolį ar sesę. Savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus Kristus suteikė kančiai naują prasmę: dabar ji gali padaryti mus panašius į Viešpatį ir suvienyti su Jo kančia, gelbėjančia visą pasaulį.

Kristaus išgyventas kančios, apleidimo, vienatvės laikas pašventina ir kiekvieno krikščionio skausmo akimirkas. Krikščionis išpažįsta, kad Kristus savo kančia pašventino pasaulį. Šioje misijoje dalyvauja ir ligos kamuojamas krikščionis. Tačiau Kristus per Bažnyčią šio žmogaus nepalieka vienišo, per Ligonių patepimo sakramentą stiprina bei guodžia.

„Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14—15).

Bažnyčios pašventintas ir atsiųstas kunigas meldžiasi už ligonį, jo artimuosius, slaugytojus ir už visus kenčiančius, uždeda sergančiajam rankas ant galvos ir jo kaktą bei rankas patepa Ligonių aliejumi vyskupo pašventintu Didįjį Ketvirtadienį. Taip Bažnyčia vykdo Kristaus žodžius, kuriais Jis kvietė lankyti ligonius ir juos stiprinti. Ligonių sakramento teikimu akivaizdžiai parodomas Bažnyčios rūpestis ligoniais, senais žmonėmis, kad Viešpats yra su jais ir bendruomenei rūpi kenčiantys žmonės.

Kam teikiamas šis sakramentas?

Patepimas yra teikiamas pakrikštytiems tikintiesiems, kurie sunkiai serga arba jų sveikata silpnėja dėl senatvės. Sakramentas gali būti teikiamas pakartotinai, jei po matomo pagerėjimo ligonio būklė vėl pablogėjo. Kai sergančio krikščionio būklė nesikeičia, praėjus bent pusei metų, šį sakramentą galima vėl priimti.

Visada galima priimti šį Sakramentą prieš sudėtingesnę operaciją, o sergantiems vaikams galima teikti tada, kai jie suvokia šio Sakramento esmę ir naudą. Tiems ligoniams, kurie yra praradę sąmonę, Ligonių patepimas yra teikiamas, jei jie prieš sąmonės praradimą šio patarnavimo prašė arba numanoma, kad to prašytų. Jeigu sunkiai sergantis tikintysis jau yra miręs — Ligonių patepimo sakramentas neteikiamas. Kai abejojama ar ligonis tikrai yra miręs, patepimas teikiamas sąlyginai.

Ligonių patepimo sakramentas suteikiamas ligoniams ar senatvės sulaukusiems žmonėms, kai kreipiamasi į savo parapijos kunigą. Sunkiai sergantiems ligoniams, esantiems ligoninėse, kai jie to prašo arba pageidaujant jų artimiesiems, reikia kreiptis į parapiją, kurios teritorijai priklauso ligoninė arba į ligoninės kapelioną.

Ligonių patepimo sakramento vaisiai

 • Sunkiai sergantis ligonis susivienija su Kristaus kančia visos Bažnyčios labui.
 • Ne tik ligonį, bet ir jo artimuosius aplanko paguoda, ramybė, pasitikėjimas ir drąsa krikščioniškai iškęsti ligos ar senatvės kentėjimus.
 • Šiuo sakramentu skatinama atgailos dvasia, pasirengiama labiau priimti patį Viešpatį.
 • Ligonis neretai atgauna sveikatą, pastebimai sustiprėja.
 • Sunkiai sergantis žmogus pamažu su tikėjimo dvasia parengiamas pereiti į amžinąjį gyvenimą, kurio tikisi kiekvienas krikščionis.

Svarbu žinoti

Namuose laukiant kunigo, kuris sergančiam Jūsų šeimos nariui suteiks Ligonių patepimo sakramentą, reikia pasiruošti:

 • stalą užtiesti balta staltiese;
 • ant stalo pastatyti kryžių ir uždegti dvi žvakes;
 • paruošti stiklinę vandens, nes jei ligoniui sunku nuryti šv. Komuniją, galima duoti truputį atsigerti.

Ligonių patepimo sakramento simboliai

Malda ligonis pavedamas kenčiančiam ir visas ligas nugalėjusiam Dievui. Rankų uždėjimas — tai Šventosios Dvasios galios perdavimo, pastiprinimo ženklas. Patepimas ligonių aliejumi — sustiprina Krikštu pateptą krikščionį kovoje su liga, skausmu, išbandymais, primena išrinkimą, paskyrimą būti Dievo karalystės dalyviu.

dalintis ↗

Santuokos sakramentas

Santuokos sakramentas teikiamas jei bent viena pusė yra katalikiška. Šis sakramentas skirtas sutuoktinių gerovei ir jų palikuonių auklėjimui. Sutuoktiniai pašaukti savo gyvenimu atspindėti Kristaus ir Bažnyčios meilę bei vienybę. Šis sakramentas yra būtinas visiems krikščionims, kurie nori kurti šeimą.

Santuokos sakramentas mūsų bendruomenėje įprastai nėra teikiamas, tačiau galime palydėti ir patarti kur jūs turėtumėte kreiptis, kokiais dokumentais pasirūpinti.

Lietuvos šeimos centras vykdo eksperimentinius sužadėtinių rengimo internetu kursus. Jei dėl rimtų priežasčių neturite galimybės rengtis Santuokai įprastu būdu, prašome kreiptis į Lietuvos Šeimos centrą el.paštu: suzadetiniai.internetu@gmail.com arba tel.: 8 37 208263.

Papildoma informacija, kuri jums gali būti aktuali

Kokių dokumentų Jums reikės?

 • Krikšto liudijimo (išrašas iš bažnyčios, kurioje buvote krikštytas (-a). Liudijimas galioja 6 mėn.
 • Laisvos būklės liudijimo, patvirtinančio, jog anksčiau nebuvote sudaręs(-iusi) bažnytinės santuokos (laisvos formos liudijimas išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas(-a). Liudijimas galioja 6 mėn. Šis liudijimas dažniausiai išduodamas kaip vienas dokumentas su krikšto liudijimu).
 • Leidimo tuoktis už parapijos ribų, jei nesate bažnyčios, kurioje tuoksitės, parapijietis (-ė) (išduodama parapijoje, kurios teritorijoje gyvenate). Leidimas galioja 6 mėn.
 • Pažymos apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus (daugiau informacijos www.vasc.lt).

Jei vienas iš ketinančiųjų tuoktis yra pakrikštytas ne Katalikų Bažnyčioje arba yra nekrikštytas, reikalingas katalikų pusės gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties.

 • Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai sužadėtiniai yra užregistravę civilinę santuoką Civilinės metrikacijos skyriuje. Ne vėliau negu savaitė prieš bažnytinę santuoką reikės atnešti arba atsiųsti civilinės sąjungos sudarymo liudijimo kopiją.
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių anksčiau buvo sudaręs civilinę sąjungą, reikės pateikti sąjungos nutraukimo liudijimo kopiją.
 • Jeigu Jūsų Santuokos sakramentui bus reikalingas vyskupo leidimas, jo negavę negalime garantuoti, kad Jūsų Santuokos sakramentas bus palaimintas.

Lietuvos valstybė pripažįsta Santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (LR Konstitucijos 38 str.) Nėra būtinumo papildomai Jums registruoti Santuoką Civilinės metrikacijos skyriuje.

Sužadėtiniai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, prieš­santuokinės apklausos anketą turi pildyti savo gyvenamosios vietos katalikų parapijoje bei susisiekti (el. paštu info@misiosamsterdame.nl) su mūsų bendruomene dėl papildomų dokumentų, kuriuos reikės pristatyti per atitinkamą Lietuvos Kuriją.

dalintis ↗

Šventimų (Kunigystės) sakramentas

Kunigystės sakramentas — tai paties Kristaus apaštalams bei jų įpėdiniams ir pasirinktiems pagalbininkams ypatingu ženklu ir galia pavesta pasiuntinybė Bažnyčioje toliau tęsti Viešpaties tarnystę. Kunigystės sakramentas apima tris laipsnius: vyskupystę, kunigystę ir diakonatą.

Vyskupai — apaštalų įpėdiniai. Apaštalai, gavę Šventąją Dvasią, rankų uždėjimu ir malda savo įpėdiniams perdavė Šventosios Dvasios dovaną, kuri iki mūsų dienų nenutrūkstama gija suteikiama vyskupo šventimais. Vyskupams perduodama pareiga šventinti, mokyti bei valdyti. Vyskupai bendruomenėje regimu būdu perima paties Kristaus, Mokytojo, Gerojo Ganytojo ir Kunigo, pareigas. Ganytojas jam pavestoje vietoje bendruomenėje atstovauja patį Kristų. Drauge visi vyskupai liudija Visuotinės Bažnyčios vienybę, rūpinasi tikėjimo paveldo puoselėjimu.

Kunigai — vyskupo bendradarbiai ir pagalbininkai, pašaukti tarnauti Dievo tautai. Bažnyčios tradicijoje apaštalų įpėdiniai vyskupai savo kai kurias tarnystes perdavė jiems pavaldiems kunigams, kurie įvairiose srityse atlieka jiems pavestą pasiuntinybę bendruomenėje ar kokioje nors srityje, visada išsaugodami vienybę ir bendradarbiavimą su savo Ganytoju. Kunigai gali teikti Krikšto, Susitaikinimo, Eucharistijos, Santuokos, Ligonių patepimo sakramentus. Vyskupui leidus gali tikintiesiems teikti ir Sutvirtinimo sakramentą.

Diakonai — tarnai, įšventinami tarnauti Bažnyčios reikalams. Įšventinant į diakonus rankas uždeda tik vyskupas, šitaip parodydamas, kad diakonas ypatingai susietas su vyskupu tarnavimo reikaluose. Diakonams šventimais suteikiama teisė tarnauti specialiose pasiuntinybėse: skelbti Evangeliją, pamokslauti, talkininkauti Dievo garbinimo apeigose, vadovauti pastoracijai ir gailestingumo meilės darbams, teikti Krikšto, Santuokos sakramentus, šventinti maldingumą skatinančius daiktus. Tas užduotis diakonai vykdo būdami pavaldūs savo vyskupo valdžiai. Tiek vyskupai, tiek kunigai pirmiausia būna įšventinami į diakonus.

Iki šiol Lietuvoje diakonais buvo šventinami tik besiruošiantys kunigystei, tačiau Katalikų Bažnyčioje nuolatiniais diakonais gali būti pašventinti ir vedę vyrai, jei jie tinkamai šiai tarnystei pasirengia.

Kodėl reikia Šventimų sakramento?

Pats Kristus pašaukė Dvylika apaštalų, kurie tęsė Jo misiją žemėje. Apaštalai malda ir rankų uždėjimu iš paties Viešpaties gautas galias perdavė savo įpėdiniams ir talkininkams. Taip Kristaus sekėjų bendruomenėje, Bažnyčioje, atsirado Šventimai. Per Bažnyčiai atstovaujantį įšventintą asmenį pats Kristus veikia savojoje bendruomenėje kaip savo kūno Galva, savosios kaimenės Gerasis Ganytojas, Vyriausiasis Kunigas. Per įšventintus Bažnyčios tarnus skelbiama Kristaus Geroji Naujiena, nenutrūkstamai perduodama galia aukoti šv. Mišias — sudabartinti Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį, kad Viešpaties Aukos vaisiais galėtų stiprintis visų kartų žmonės.

Kam teikiamas Šventimų sakramentas?

Kristus savo Evangeliją skelbė visiems žmonėms, tačiau į apaštalų tarnystę pašaukė tik vyrus. Todėl pagal apaštalinius laikus siekiančią tradiciją Kunigystės šventimų sakramentas teikiamas tik pakrikštytiems vyrams, priklausantiems Katalikų Bažnyčiai. Vyrai tam pasirengia specialiose ugdymo mokyklose — seminarijose.

Katalikų Bažnyčioje į kunigus šventinami tik tie kandidatai, kurie yra laisvai pasiryžę rinktis celibatinį gyvenimą ir viešai įsipareigoja jo laikytis iš meilės Dievo karalystei ir žmonių tarnystei.

Katalikų tikėjimo uoliai besilaikantys jaunuoliai, turintys vidurinį išsilavinimą bei parapijos kunigo rekomendaciją, pateikia prašymą Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos, ar kurios kitos seminarijos vadovams. Seminarijoje jaunuoliai vienerius metus tiria savo pašaukimą parengiamajame kurse ir šešerius metus studijuoja, kad įgytų teologijos ir kitų mokslų žinių, išmoktų bendruomeniškumo, susipažintų su pastoracijos ypatumais.

Jaunuoliai, kurie nori tapti kunigais ir šiai tarnystei pasiruošti, turėtų kreiptis į savo parapijos kleboną arba į kitą toje parapijoje tarnaujantį kunigą, o vėliau į kunigų seminarijos vadovybę.

Kunigystės sakramento simboliai

Rankų uždėjimas — tai nuo apaštalų laikų ateinanti tradicija perduoti Kristaus galias. Vyskupas uždeda rankas ant šventinamojo galvos, nes turi kunigystės galių pilnatvę ir yra teisėtas apaštalų įpėdinis. Apeigose dalyvaujantys kunigai taip pat uždeda rankas ir taip paliudija, kad nuo šiol naujai pašventintąjį laikys vienos tarnystės broliu, dalysis darbais, džiaugsmais ir rūpesčiais.

Konsekracijos malda — tai specialus prašymas Dievui išlieti Šventąją Dvasią išrinktajam asmeniui ir suteikti jo tarnystei reikalingų dovanų.

Kas gali teikti šį sakramentą?

Visų trijų laipsnių Kunigystės šventimų sakramentą teikia tik vyskupas.
Diakoną ir kunigą šventina vyskupas, dažniausiai remdamasis kunigų seminarijos vadovų ar vienuolijos vyresniųjų rekomendacijomis. Vyskupą iš kunigų, remdamasis atsakingais liudijimais, išrenka popiežius — Romos vyskupas ir šv. Petro įpėdinis, Katalikų Bažnyčios vadovas ir dažniausiai paveda paskirtą kandidatą konsekruoti vietinės Bažnyčios vyskupams. Žymiausieji pasaulio vyskupai išrenkami kardinolais — popiežiaus patarėjais, kurie renka naująjį popiežių.

dalintis ↗